• Начало»
   • Европейско финансиране
   • Европейско финансиране

    Профил

     

     

    Сдружение «Агенция за Регионално Икономическо Развитие и Инвестиции» /АРИРИ/ - е неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза, вписана в Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието под №20031217001. Тя е основана и регистрирана през Май 1998 година


    АРИРИ - работи активно в подкрепа на регионалната политика и МСП чрез консултантски услуги и обучение по прилагане на европейските и международни стандарти, подкрепа на устойчивото развитие на територии и насърчаване на инвестициите и иновациите, подготовка, изпълнение и техническа помощ на проекти от оперативните програми и приложимите мерки за развитите на селските райони. 


    Сдружението поддържа сертифицирана Система за управление на качеството съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000. Агенцията работи активно с над 250 МСП от Южен Централен Район. АРИРИ - Кърджали си партнира успешно и с представители на НПО, местната и регионална власт - Кърджалийска търговско-промишлена палата, Занаятчийска камара, Стопанска камара, Община Кърджали, Областна администрация Кърджали. 


    Агенцията е учредител на Областния съвет по Енергийна ефективност. АРИРИ участва в реализирането на различни инициативи в партньорство с представители на местния НПО сектор.Агенция за Регионално Икономическо Развитие и Инвестиции е ангажирана с управлението на обособените си структури - Център за работа с доброволци и Център за професионално обучение, както и с общинските - Бизнес Инкубатор, град Мадан и Бизнес Инкубатор, град Кърджали. 

    АРИРИ е пълноправен член на Българската асоциация на регионалните агенции и бизнес центрове /БАРДА/. 

     

    Услуги

     

     

    Центърът за подкрепа на икономиката работи активно върху подготовката на МСП за конурентната европейска бизнес среда.

    Дейностите на центъра са насочени за подкрепа развитието на малките и средни предприятия от региона посредством: 

    • обслужване на бизнеса на ЕДНО ГИШЕ - информация за всички видове административни услуги, регистрации, разрешителни и лицензи, които са необходими за извършване на стопански дейности;
    • информиране на бизнеса от региона по отношение на възможности за обмен на иновации с организации и фирми от Европа;
    • стимулиране на процеса на коопериране на местният бизнес с европейски партньори;
    • консултации и информация за условията за кредитиране, за банковите процедури и финансовите инструменти за МСП;
    • полезна и актуална информация за провеждането на международни бизнес-срещи;
    • при центъра за подкрепа на икономиката е създаден Клуб на изобретателя и новатора. 


    АРИРИ получава, анализира и разпространява своевременно сред фирмите полезна и актуална информация чрез електронна система на автоматични писма. Чрез УЕБ-базираната система, регистрираните на сайта на АРИРИ над 90 фирми, автоматично получават новини при откриването на Поканите за финансиране по Струтурните фондове на ЕС (Оперативни програми) или при провеждането на обучения, бизнес-срещи, панаири и други събития по сектори. 

     

    Представяне

     

     

    Оперативната програма за развитие на селските райони 2007-2013г. е насочена към подобряване условията на живот, икономиката и социалната инфраструктура в селските общини на страната.

    По ОПРСР  ще се финансират инвестиции в земеделието, преработвате-лната промишленост, горската индустрия като покупка на селскостопанска земеделска техника, съвременно производствено обрудване, технологични линии, машини, строеж на складови помещения, пречиствателни станции, създаване на животновъдни ферми, овощни градини, оранжерии, лозя и др.  В селските общини ще се подкрепят проекти за подобряване на инфрастуктурата, за ремонт на пътища, улични настилки, ВиК системи,  за стартиране на малък бизнес, за селски туризъм и други алтернативни дейности. В програмата са обособени четири приоритетни оси, съответстващи на  основните направления, които ще се подкрепят.

    Ос 1: „Подобряване на конкурентноспособността на земеделския и горски сектори”. Обхваща цялата територия на страната и включва мерки за земеделските производители,  хранително-вкусовата и преработвателна промишленост, горския сектор и др.;

    Ос 2: „Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)”. Предвидено е финансиране за биологичнто земеделие,  за залесяване  и за различни екологични дейности;

    Ос 3 „Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” включва  териотори от селски общини с приоритет - инфраструктурни проекти, развитие на селски, културен и еко-туризъм, интернет и др. услуги, стартиране на малък бизнес.

    Ос 4: „ЛИДЕР”. По ос 4 ще се разработват проекти за  регионално развитие на местните общности – местни инициативни групи.

    Потенциални получатели на безвъзмездната помощ по Програма за развитие на селските райони ще бъдат предимно земеделски стопани, микро -, МСП, общини, читалища и НПО, образователни и квалифициращи институти.

     

    Представяне на ЦПИ

     

     

    Центърът за подкрепа на икономиката е създаден с финансовата и консултантска помощ на Германското дружество за техническа помощ (GTZ GmbH), Ешборн, Германия, в рамките на програма "Подкрепа на икономиката и заетостта". Партньори по прокта са Областна администрация Кърджали и Община Кърджали. Центърът е открит официално на  20-ти март 2003 година. Официални гости са представители на немското посолство, международния консултант по проекта Германското дружество за техническа помощ (GTZ), Община Кърджали, Областна администрация Кърджали, Общините от региона, представители на държавни институции, банки, партньорски организации и др. 


    От името на Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие (BMZ), GTZ  подкрепя България от 1992 г. в създаването на необходимата рамка за бързото икономическо интегриране в Европейската общност. Следващите стъпки включваха приключване на присъединителните преговори с Европейския съюз (ЕС), както и планираното присъединяване през 2007 г., както и изравняване на българското законодателство, с достиженията на общностното право на ЕС. 


    Техническо сътрудничество дава своя принос към изпълнението на програмите на ЕС и други двустранни и многостранни донори за реформи.  Една от основните цели на германското сътрудничество за развитие бе да се адаптира страната към ЕС структури.  Ето защо тя се фокусира върху следните приоритетни области, както е договорено с българското правителство: 

    • Насърчаване на МСП
    • Селско и горско стопанство
    • Административната реформа


    Със тези междусекторни програми и проекти в тези области, GTZ отбелязва значитлен стимулиращ стабилността принос към усилията за икономическата интеграция на региона.  Работата в мрежи по програмите и проектите, гарантира, че те имат колкото е възможно по- силно въздействие.  Дружеството работи и за други федерални министерства, за Европейската комисия, ООН и Световната банка. GTZ реализира проекти и програми в повече от 130 страни. 

     КОНТАКТИ

     

    АРИРИ- Агенция  за регионално икономическо развитие и икономика

    Председател:  Румен Генов

     

    Офис тел: (359) 361 66966

    Факс: (359) 361 66965

    GSM: (358) 885 296029

            (359) 888 772550

    e-mail: rgenov@ariri.org

    ул."Отец Паисий" 12 А, Кърджали  

    www.ariri.org

    Няма открити резултати