• Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за насърчаване на предприемачеството в денталната практика

   1 2 3 4 5
   Наличност:
   На склад

   1. КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:


   1.1. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
   1.2. Кандидатът трябва да бъде регистриран след 31.12.2016 г.
   1.3. Кандидати, които към датата на кандидатстване отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
   1.4. Кандидатът следва да е независимо предприятие, към датата на кандидатстване, съгласно Закона за малките и средни предприятия.
   1.5. Кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице - предприемач.
   1.6. Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в сектор: Q86 „Хуманно здравеопазване“;

   2. ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА:

   67 227 768.06 лева/ 34 373 012 евро, от които 30 252 495.63 лева за следните икономически сектори Q86 „Хуманно здравеопазване“, С14, С15.1, С16.29, С18, С21, С22, С23, С25.50, С25.62, С25.71, С32.20, С32.50, J60.10, J60.20, M71.11, М71.12, M74.10, M74.20, Q87, Q88.


   3. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ЕДИН ПРОЕКТ:
   3.1. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 50 000 лева
   3.2. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 200 000 лева
   Т.е. има средства за минимум 151 проекта.


   4. РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА - до 80% от общите допустими разходи


   5. ПРЕДИМСТВО ЩЕ ИМАТ:


   5.1. Проекти на жени предприемачи (следва да притежава над 50% от предприятието-кандидат);
   5.2. Проекти на лица до 29 г. (ненавършени) или на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени);
   5.3. Проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на общини Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;
   5.4. Собственикът (предприемачът) на фирмата притежава образование, степен поне „бакалавър“ в стоматологията;
   5.5. Собственикът (предприемачът) на фирмата има > 3 години опит в областта на стоматологията;
   5.6. Трябва да има екип – минимум от 3 човека
   5.7. Мининум 1 от членовете на екипа да са с “магистъри“ по стоматология и да има > 7 години опит в областта на стоматологията;
   5.8. Минимум 3 лица за период от 6 месеца след приключване на проекта да бъдат заети във фирмата при запазване на условията (длъжност, часова заетост, размер на възнаграждение, наемане на трудов договор и др.).
   5.8. Поне едно лице от екипа да е човек с увреждане.


   6. ИДЕАЛЕН ПРИМЕР (С МАКСИМАЛНИ ШАНСОВЕ ЗА УСПЕХ):


   6.1. Двама стоматолози, един от които жена на възраст над 50 г. притежаваща 51% дял от стоматологичния кабинет регистриран в гр. Видин/Враца/Монтана/Ловеч/Плевен/Силистра/Търговище/Разград/Шумен/Пазарджик/Смолян/Сливен/Кърджали/Кюстендил/Благоевград.
   6.2. И двамата съдружници са магистри по дентална медицина, като дамата-предприемач е с поне 3,5 опит в областта на стоматологията, а другият съдружник със 7,5 години опит в стоматологията.
   6.3. Наемат две медицински сестри, чиято заетост ще бъде запазена поне 6 месеца след изпълнение на проекта, една от които е лице с увреждане, притежаващо ТЕЛК.

   7. ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА:


   7.1/ Разходи за заплати (до 3172 лева/месец на човек, вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя)
   на персонал за 18 месеца – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
   7.2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване.
   7.3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер) – до 50 000 лева.
   7.4/ Разходи за инструменти – до 25 000 лева.
   7.5/ Режийни разходи – телефон, ток, вода
   7.6/ Разходи за наем на работни помещения за 18 месеца – до 25 000 лева.
   7.7/ Разходи за външни услуги – до 25 000 лева за:
   7.7.1. Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
   7.7.2. Разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
   7.7.3. Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти стоки и/или услуги);
   7.7.4. Създаване на интернет страница на кандидата;
   7.7.5. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;
   7.8/ Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения), разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни)– до 10 000 лева.
   7.9/ Разходи за визуализация – до 2 000 лева.

   8. ПРИМЕРЕН БЮДЖЕТ:

   8.1. Разходи за заплати за 2-мата съдружници от горепосочения пример за 17 месеца при 8 часа/ден: 107 848 лв.
   8.2. Разходи за стоматологично оборудване: 132 152 лв.
   8.3. Разходи за инструменти: 5 000 лв.
   8.4. Разходи за създаване на интернет страница: 5 000 лв.
   Обща стойност на проекта: 250 000 лв.
   Субсидия: 200 000 лв.
   9. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:до 18 /осемнадесет/ месеца.
   10. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 16:30 часа на 07.11.2018 г.