• Европейско финансиране

   Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

   Финансова помощ ще се предоставя за инвестиции, насочени към развитие на здравни услуги в селските райони, като ще се да
   ва приоритет на кандидати с код по КИД Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“

   Изисквания.

   Допустими кандидати:

   Микропредприятия регистрирани като еднолични търговци или юридически лица;
   Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;
   За микропредприятията ограниченията в закона за малките и средни предприятия са следните:
   1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души;
   2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.;

   При изчисляване на тези данни се взема предвид дали предприятието е независимо, дали e предприятие партньор или е свързано предприятие. Свързани предприятия са предприятията, между които съществува някое от следните отношения:


   1. Едното предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото предприятие;
   2. Едното предприятие има право да назначава или освобождава повече от половината от членовете на изпълнителния, управителния или надзорния орган на другото предприятие;
   3. Едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху другото предприятие по силата на договор, сключен между тях, или на клауза в неговия устав, учредителен договор или друг учредителен акт;
   4. Предприятие, което е акционер, съдружник или член в друго предприятие, контролира самостоятелно повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на това предприятие по силата на споразумение с други акционери, съдружници или членове.
   Предприятия партньори са предприятията, които не са свързани предприятия и между които съществува следното отношение: едно от предприятията притежава самостоятелно или заедно с едно или повече свързани предприятия от 25 до 50 на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго предприятие.

   Независимо предприятие е всяко предприятие, което не е предприятие партньор и не е свързано предприятие.
   Имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селска община (всички общини без областните градове, Асеновград, Горна Оряховица, Димитровград, Дупница, Казанлък, Свищов);
   Те са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона на Занаятите или Закона на вероизповеданията;

   Допустими разходи (извършени след подаване на проектното предложение):

   Изгражданe, придобиване или подобрения на недвижима собственост;
   Закупуване на машини, съоръжения, оборудване и специализирана техника на пазарната стойност на активите, включително чрез финансов лизинг;
   Придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти лицензи, авторски права и марки;
   Предварителни разходи по хонорари за архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
   Произход на инвестицията: Няма изисквания към произхода на инвестицията

   Финансови условия:

   Минималната стойност на проект по тази мярка е 10 000 евро,
   Максималния размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства, заедно с тези, за които не се кандидатства, но са част от цялостния обект на инвестицията и без него той не може да бъде завършен и/или да функционира самостоятелно, не трябва да надхвърлят левовата равностойност на 600 000 евро.
   Размер на субсидията 50%, но не повече от 200 000 евро за три години.
   Разходи за ДДС не се подпомагат.
   Текущи разходи не се подпомагат.

   Срок на изпълнение:

   24 – за всички проекти /за строителство 36 месеца/

    

   Други изисквания:

   Предварителните разходи са допустими, ако са извършени след 01.01.2014 г.
   Ползвателите могат да получат авансово плащане на субсидията в р-р на 50% от субсидията при предоставяне на банкова гаранция на стойност 100% от размера на авансовото плащане.
   Авансовото плащане се плаща в срок от 25 работни дни от подаване на заявлението за авансово плащане, а окончателното плащане се плаща в срок от 4 месеца от подаване на заявление за изплащане на помощта.
   Включените инвестиции за производство на ВЕИ се подпомагат ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване потребностите за собствени нужди и ако произвеждат поне 10% топлинна енергия от общо произведената.
   Всички дейности и инвестиции по проект, за които се изисква лицензиране и/или разрешение за извършване на дейността/инвестицията, се подпомагат само в случай че кандидатът е получил съответния лиценз и/или разрешение.
   В срок от 3 години след изплащане на финансовата помощ, ползвателя е длъжен:
   Да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите.
   Да използва придобитите активи по предназначение.
   Да не продава, дарява и преотстъпва ползването на активите.
   Да не променя местоположението на подпомогнатата дейност.
   Да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини, освен изменящите се сезонни условия за производство.
   Да застрахова активите след подаване на заявката за плащане на помощта докато изтече 5 годишния срок от подписване на договора – ежегодно.
   В срок от 5 години след сключване на договора за финансово подпомагане, ползвателя и неговите контрагенти подлежат н

   а проверка от органите на Разплащателната агенция - Държавния фонд “Земеделие”, Министерството на земеделието и продоволствието, Българската сметна палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите;
   Ползвателят е длъжен да води отделно счетоводство, или да въведе съответен счетоводен шифър (отделни счетоводни сметки) за всички транзакции (финансовите операции), свързани с подпомаганите дейности;
   Свързани лица, съгласно ЗМСП, могат да кандидатстват едновременно по програмата, като максималния размер общо на всички признати допустими разходи по проектите, подадени от свързани лица, не може да надвишава 600 000 евро;
   Допустимо е комбиниране на подпомагането по подмярка 6.1.6.4 и мярка 4, като за целта кандидата следва да отговаря на условията за допустимост и подбор по двете мерки.

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за насърчаване на предприемачеството в денталната практика

   1. КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:

   1.1. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
   1.2. Кандидатът трябва да бъде регистриран след 31.12.2016 г.
   1.3. Кандидати, които към датата на кандидатстване отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
   1.4. Кандидатът следва да е независимо предприятие, към датата на кандидатстване, съгласно Закона за малките и сре

   дни предприятия.
   1.5. Кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице - предприемач.
   1.6. Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в сектор: Q86 „Хуманно здравеопазване“;

   2. ОБЩ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА:

   67 227 768.06 лева/ 34 373 012 евро, от които 30 252 495.63 лева за следните икономически сектори Q86 „Хуманно здравеопазване“, С14, С15.1, С16.29, С18, С21, С22, С23, С25.50, С25.62, С25.71, С32.20, С32.50, J60.10, J60.20, M71.11, М71.12, M74.10, M74.20, Q87, Q88.

   3. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ЕДИН ПРОЕКТ:

   3.1. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 50 000 лева
   3.2. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 200 000 лева
   Т.е. има средства за минимум 151 проекта.


   4. РАЗМЕР НА СУБСИДИЯТА - до 80% от общите допустими разходи

   5. ПРЕДИМСТВО ЩЕ ИМАТ:

   5.1. Проекти на жени предприемачи (следва да притежава над 50% от предприятието-кандидат);
   5.2. Проекти на лица до 29 г. (ненавършени) или на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени);
   5.3. Проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на общини Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;
   5.4. Собственикът (предприемачът) на фирмата притежава образование, степен поне „бакалавър“ в стоматологията;
   5.5. Собственикът (предприемачът) на фирмата има > 3 години опит в областта на стоматологията;
   5.6. Трябва да има екип – минимум от 3 човека
   5.7. Мининум 1 от членовете на екипа да са с “магистъри“ по стоматология и да има > 7 години опит в областта на стоматологията;
   5.8. Минимум 3 лица за период от 6 месеца след приключване на проекта да бъдат заети във фирмата при запазване на условията (длъжност, часова заетост, размер на възнаграждение, наемане на трудов договор и др.).
   5.8. Поне едно лице от екипа да е човек с увреждане.


   6. ИДЕАЛЕН ПРИМЕР (С МАКСИМАЛНИ ШАНСОВЕ ЗА УСПЕХ):

   6.1. Двама стоматолози, един от които жена на възраст над 50 г. притежаваща 51% дял от стоматологичния кабинет регистриран в гр. Видин/Враца/Монтана/Ловеч/Плевен/Силистра/Търговище/Разград/Шумен/Пазарджик/Смолян/Сливен/Кърджали/Кюстендил/Благоевград.
   6.2. И двамата съдружници са магистри по дентална медицина, като дамата-предприемач е с поне 3,5 опит в областта на стоматологията, а другият съдружник със 7,5 години опит в стоматологията.
   6.3. Наемат две медицински сестри, чиято заетост ще бъде запазена поне 6 месеца след изпълнение на проекта, една от които е лице с увреждане, притежаващо ТЕЛК.

   7. ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА:

   7.1/ Разходи за заплати (до 3172 лева/месец на човек, вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя)
   на персонал за 18 месеца – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
   7.2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване.7.3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер) – до 50 000 лева.
   7.4/ Разходи за инструменти – до 25 000 лева.
   7.5/ Режийни разходи – телефон, ток, вода
   7.6/ Разходи за наем на работни помещения за 18 месеца – до 25 000 лева.
   7.7/ Разходи за външни услуги – до 25 000 лева за:
   7.7.1. Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
   7.7.2. Разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
   7.7.3. Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти стоки и/или услуги);
   7.7.4. Създаване на интернет страница на кандидата;
   7.7.5. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ;
   7.8/ Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения), разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни)– до 10 000 лева.
   7.9/ Разходи за визуализация – до 2 000 лева.

   8. ПРИМЕРЕН БЮДЖЕТ:

   8.1. Разходи за заплати за 2-мата съдружници от горепосочения пример за 17 месеца при 8 часа/ден: 107 848 лв.
   8.2. Разходи за стоматологично оборудване: 132 152 лв.
   8.3. Разходи за инструменти: 5 000 лв.
   8.4. Разходи за създаване на интернет страница: 5 000 лв.
   Обща стойност на проекта: 250 000 лв.
   Субсидия: 200 000 лв.

   9. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:до 18 /осемнадесет/ месеца.

   10. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 16:30 часа на 07.11.2018 г.