• Архитектура, Проектиране и Узаконяване

   Ако ви предстои откриване на дентална практика,
   Ако ви предстои преместване на съществуваща практика,

   Ние ще ви помогнем да:

   • Подготвите строителните книжа за узаконяване на помещението.
   • Сключите договор с експлоатационните дружества – Вик и енергоснабдяване.
   • Придвижите строителната документация за издаване на разрешение за преустройство и разрешение на ползване.
   • Как да регистрирате практиката си в РЗИ, Медицински Надзор.
   • Консултации за узаконяване на рентгенова апаратура. Процедури. Документи.

   Проектиране на дентални и медицински центрове, рентгенови кабинети, зъботехнически лаборатории

   Проектиране и координиране на разработки по части: Архитектурна, технологична, водоснабдяване и канализация, електро, отопление и вентилация, конструктивно становище, техническа обосновка по лъчезащита /за рентгенови кабинети/.

   Съгласуване на проектната документация и узаконяване

   • РЗИ
   • ПБ – служба за пожарна безопасност
   • Експлоатационни дружества
   • Община
   • Одобряване на проекти
   • Разрешение за строеж
   • Удостоверение за ползване
   • Комплектоване на документацията за независим строителен надзор в проектирането и строителството и ДНСК

   За рентгени и рентгенови кабинети:

   • Съгласуване и узаконяване пред Национален център по радиологична и радиационна защита и Агенция за ядрено регулиране.
   • Протоколи за монтаж и сервиз на рентгенови апарати
   • Договори за доставка, сервизно обслужване и санитарно разрешително за внос
   • Програма за осигуряване на качество при монтаж
   • Протоколи за изпитване на апаратите и заземяването им
   • Заземяване на апаратите
   • Доставка на лъчезащитни средства: яки, престилки, оловна ламарина, оловно стъкло, защитни паравани.