• Видове рентгенови изследвания. Избор на методика и интерпретация на образите

    

    

    

    

    

    

    

    

   02 декември 2022 - 14:00 - 15:15

   В ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР - ЗАЛА “РОДОПИ”

   Доброто качество на рентгеновото изследване ‐ ключова роля при диагностиката, основни правила в техниката на изпълнение. Спазване на  принципа на ALARA. Рентгеновото изследване е определящо за: плана на лечение; избора на методите на лечение; контрол и проследяване на лечението. Ортопантомографията и интраоралните рентгенографии ‐ най‐ често  използваните образни методи в денталната практика – диагностични възможности и лимитиращи фактори. 3D методи на изследване ‐ Конусно–лъчева компютърна томография (CBCT). Индикации за 3D диагностика. Интерпретации на триизмерните образи.

   Визуализация на клинични случаи с коментар на грешки при разчитане

    

   Д-р Петя Георгиева Хаджигеоргиева – Каназирска, дм  е главен асистент в катедра "Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия"- при Факултет по Дентална Медицина към Медицински Университет – Пловдив. През 2007 г. придобива магистърска степен по дентална медицина в МУ– Пловдив. След конкурс през 2008 г., е избрана за асистент в катедра "Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия". През 2014 г. придобива специалност "Дентална образна диагностика". През 2017 г. придобива научна и образователна степен "доктор". Тема на дисертационен труд - "Диагностични възможности на конусно-лъчевата компютърна томография при ретинирани трети молари на долна челюст". Д-р Каназирска има участия в национални и международни научни конгреси и конференции, научни проекти и публикации в реферирани и импактфакторни списания; обучение за работа с 3D рентгенови апарати. Член е на БЗС (Български Зъболекарски Съюз) и БНДДМ (Българско Научно Дружество по Дентална Медицина).