• ДЕНТАЛНИ РЕНТГЕНОВИ АПАРАТИ - РАЗРЕШЕНИЯ И УЗАКОНЯВАНЕ

   1. Съгласно чл. 65 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия на лицензионен режим подлежат всички дентални панорамни рентгенови апарати
   (2D, 3D, телерентгенография).

   2. На уведомителен режим подлежат интраоралните, дентални рентгенови апарати за секторни снимки.

   3. Съгласно чл. 54 от Наредба №13 от 16.12.2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели, не се допуска използването на портативни дентални рентгенови апарати.


   Чл.54. Не се допуска използването на портативни дентални рентгенови уредби, с изключение на следните случаи, когато е невъзможно използването на стационарна или мобилна рентгенова уредба:

   1.  пациентът не е в състояние да се придвижи до стационарната или мобилната рентгенова уредба;
   2.  мобилната рентгенова уредба не може да бъде придвижена до пациента.

    

   4. Административнонаказателна отговорност

   (2) Който извършва дейности с източници на йонизиращи лъчения без разрешение или лицензия в случаите,когато такива се изискват, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв.
   (3) Когато нарушенията по ал. 2 са извършени от юридическо лице или от физическо лице - търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.

   Забележка: Припомняме настоящите закони и наредби, поради факта, че зачестяват продажбите на дентални 3D, 2D и интраорални рентгени без да се лицензират. Това води освен до нелоялна конкуренция, здравни рискове и административни санкции за Вас.

   С уважение:
   Медикал Депо РиК ООД